Algemene voorwaarden. 

Belangrijke punten met betrekking tot uw bestelling:
• Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels
PayPal, Ideal, per overschrijving of contant bij afhalen.
• Als het product niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht om het product
binnen 14 dagen retour te zenden mits in ongeopende verpakking.
De kosten van het retour zenden komen voor de rekening van de koper.
• Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via de internetsite van
Golfstoreholland zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities
• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
• Verkoper: GolfstoreHolland, als onderdeel van P&R Consultancy BV met KVK nr. 09121336
• Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot
de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
• Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Verkoper
gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze
overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
is overeengekomen.
• Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper
en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
• Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van
deze algemene voorwaarden.
• Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen.
• Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
• Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
• Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing bevat.
• Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding
tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
• Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten
• De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld
zijn inclusief omzetbelasting (BTW.)
• De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud, om welke reden dan ook.

Artikel 5. Betaling
• Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens
de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering,
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
Bij overschrijding van de termijn is de koper van rechtswege jegens Verkoper in gebreke.
• Verkoper heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening
te brengen van 1% per maand.
• Indien Verkoper, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het
storneren van de incasso, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een
bedrag van maximaal € 20,- aan administratiekosten verschuldigd.
• Indien Verkoper haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt,
zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
tenminste 15% van de vordering van Verkoper.
• Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige
betaling op mindering op de hoofdsom.

Artikel 6. Levering
• De door Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
• De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop
de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
• Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch ten minste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij
door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt,
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden.
• Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Verkoper
moverende redenen te weigeren.
• Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.

Artikel 7. Herroeping
• De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
inspecteren. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen,
heeft hij het recht het product binnen veertien (14) dagen na ontvangst aan Verkoper
te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product
(in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor
rekening van de koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die
vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd,
komen voor rekening van Verkoper.
• Bij een retourzending (anders dan een garantieaanvraag) zal er een verzend- en verwerkingstarief van €6,95 in rekening gebracht worden. Dit bedrag wordt automatisch in vermindering gebracht op het verschuldigde bedrag.
• De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door Verkoper
wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijft het
product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald.
• Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan
is Verkoper nimmer aansprakelijk.
Indien een product beschadigd bij de koper binnenkomt, mag deze teruggestuurd worden binnen veertien (14) dagen.
Conform het consumentenrecht moet koper de verkoper in staat stellen om het product om te ruilen voor een nieuw exemplaar, te laten repareren of het aankoopbedrag terug te storten.
De kosten voor het terugsturen worden in dit geval vergoed door de verkoper tot maximaal het bedrag dat koper aan verzendkosten betaald heeft bij de aankoop (gemaximaliseerd op €6,95).

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
• Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper
over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Verkoper is
verschuldigd volledig heeft voldaan. Daaronder zijn mede begrepen vergoeding van rente
en kosten, ook van eerdere of latere leveringen, en eventuele met betrekking tot de producten
verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
• De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
• Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Verkoper geleverde producten
worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Verkoper garandeert
niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven)
intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Communicatie
• Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen
als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover
betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 11. Overmacht
• Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper ingeval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op
te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Verkoper zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat Verkoper
gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. Conformiteit
• De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Verkoper daarvan binnen
twee (2) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt
de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
• Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 13. Toepasselijk recht
• Op overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

 

Extra informatie:
Aan de uitspraak; voor 16.00 uur besteld, morgen in huis. Kunnen geen rechten ontleend worden.
Wij streven er na om alle orders, die voor 16.00 uur besteld worden op een doordeweekse dag, de zelfde dag nog te versturen.
Uiteraard zijn wij hier vervolgens afhankelijk van de transporteurs, of de bestelling de volgende dag bij u bezorgd wordt.
Mocht er onverhoopt een product niet op voorraad zijn, dan heeft de klant de mogelijkheid om de bestelling te annuleren en zal het volledige aankoopbedrag terug gestort worden.
Categorieën die uitgesloten zijn van de uitspraak "voor 16.00 uur besteld, morgen in huis" zijn onderandere de golfclubs, wedges, putters, drivers en ijzers.
Hier geldt een levertijd van gemiddeld 3-5 werkdagen.

 

Post adres:
GolfstoreHolland
Postbus 49
7040AA 's-Heerenberg


Kantoor adres:

Golfstoreholland
Brede Steeg 3
7041GV 's-Heerenberg
Nederland
KVK nr. : 09121336
BTW nr. : NL809918602B01
Telefoon :+31 316 700280
(ma-vr, 09.00-17.00 uur)
E-Mail : Sales@golfstoreholland.nl

 

 

Bij ons betaald u veilig en vertrouwd!

    U kunt bij ons betalen met iDeal, Paypal, Overboeking of Contant bij Afhaling.

    iDeal wordt u aangeboden via een beveiligde en versleutelde verbinding met onze betalingsprovider: Sisow.

    Paypal kunt u gebruiken als u een Paypal account heeft, maar ook als u een creditcard heeft.

    U kunt ook de bestelling plaatsen met een overboeking als betaalmethode. Uw bestelling wordt verzonden zodra de betaling ontvangen is.

 

Bezorging is bij ons extra makkelijk!

    Binnen Nederland verzenden we met PostNL.
   
    Op werkdagen voor 16:00 uur besteld? Dan versturen wij uw bestelling dezelfde dag (tenzij anders aangegeven).
   
    Wij vermelden bij elk product duidelijk of het op voorraad is.
   
    U ontvangt een email met de Track & Trace code van uw bestelling, zo kunt u de zending volgen.